LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
Distansgymnasiet

Livsåskådningskunskapen vilar på en tvärvetenskaplig grund. Förutom filosofi utnyttjar den humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och kulturvetenskaper. I livsåskådningskunskapen ses människorna som naturliga, medvetna och kulturella aktörer som skapar och reproducerar betydelser i inbördes växelverkan. Olika livsåskådningar och mänskliga handlingssätt skall ses som resultatet av en interaktion mellan individer, samfund och traditioner. Livsåskådningskunskapen bygger på en människosyn som betonar människornas möjlighet att leva fria och jämlika, aktiva och målmedvetna. I undervisningen betonas också människans förmåga att undersöka världen och vidga sin kunskap om den samt att i samverkan med andra medvetet styra sitt liv. Från dessa utgångspunkter detta skall läroämnet hjälpa de studerande att utforma sin livsåskådning och identitet samt att gestalta sina ideal och sina handlingsmönster för ett socialt gott liv.

Enligt den nya läroplanen skall livsåskådningskunskapen genom reflektion och samtal öka de studerandes allmänbildning beträffande kultur och livsåskådningar. Samtidigt utvecklas deras funktionella bedömningsförmåga och känsla för situationen, deras etiska omdöme och tolerans samt deras förmåga att diskutera, lyssna och uttrycka sig. En säkrare förmåga att se och bedöma olika livsåskådningar utgör nyckeln till ett gott liv både individuellt och socialt.

KURSER I LIVSÅSKÅDNING
1. Ett gott liv (LK1)
2. Världsbilden (LK2)
3. Individen och samhället (LK3)
4. Det kulturella arvet och identiteten (LK4)
5. Olika sätt att förklara världen i livsåskådningstraditionen (LK5)
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI