HISTORIA
Distansgymnasiet

Undervisningen i historia i gymnasiet ger de studerande förutsättningar att förstå olika tidsperioders karaktär, problem och förändringsprocesser i vår tid och hjälper dem att bilda sig en uppfattning om världen internationellt sett. Historia är ett läroämne som skapar en individuell, nationell och europeisk identitet.

Undervisningen utgår från historiens karaktär som vetenskapsgren och från grunderna för hur historisk kunskap uppstår. Därför bör man fästa uppmärksamhet vid hur historiska fakta analyseras och tolkas kritiskt och sträva efter att betrakta företeelserna ur olika perspektiv. Tid, förändring och kontinuitet samt orsakssammanhang utgör centrala historiska begrepp. I egenskap av ett läroämne där analys av förändringar betonas, skapar historien möjligheter att diskutera framtiden och att försöka bedöma vilka möjligheter den för med sig. Förhållandet mellan människan och miljön samt den mänskliga kulturens bredd, förståelse för kulturella olikheter och betydelsen av internationellt samförstånd betonas i undervisningen. Det egna landets förflutna granskas mot den världshistoriska bakgrunden.

KURSER I HISTORIA
1. Människan, miljön och kulturen
2. Den europeiska människan
3. Internationella relationer
4. Vändpunkter i Finlands historia
5. Finland från förhistorien till autonomin
6. Kulturmöten
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI