5: Finland från förhistorien till autonomin (HI 5) Ety?Nlukio

3. Den nya tidens vindar  (sidorna 82-98 i läroboken)

 


Mikael Agricolas  Se Usi Testamenti var ett led i reformationsarbetet  och en av de första skrifter som gavs ut på finska

Det danska styret upphörde då Gustav Eriksson (Gustav Vasa) utropades till svensk konung 1523. Med honom infördes det nationella kungadömet och han stärkte sin och kungens position genom att införa arvkungadömet. Den katolska kyrkans makt knäcktes med reformationen, som samtidigt innebar att kronan kunde lägga beslag på kyrkans egendom och använda kyrkans organisation för att få ut sina påbud till folket. Med reformationen gjordes nationalspråket till kyrkospråk, varför Mikael Agricola kom att bli det finska skriftspråkets fader med sin översättning av Nya Testamentet. Kyrkoreformen genomdrevs ganska försiktigt i Finland och det dröjde några generationer före den lutherska läran hade funnit sin form hos oss. 

Det var viktigt för Gustav Vasa att stärka centralmakten och få kontroll över riket. Under hans tid tillkom de första centrala ämbetsverken (kansliet och räknekammaren) som kungen använde i sin maktutövning. Regionalt var det slottshövdingarnas uppgift att förverkliga kungens olika uppdrag och lokalt var det fogdarna som på de nyinrättade kungsgårdarna förde kungens talan. Gustav Vasa grundade Helsingfors som konkurrent till Reval och han försökte bidra till jordbrukets och näringslivets utveckling genom en rad påbud som gick ut över riket.

För att skola sina söner till regenter tilldelade Gustav Vasa dem förläningar i form av hertigdömen där de kunde öva sig i att styra. En betydande del av Finland tillföll sonen Johan och under hans ledning upplevde Finland dels en kulturell blomstring och dels mycken oro och stridigheter längs landets östgräns.

Tiden efter Gustav Vasas död kännetecknas av maktkamp och brödrastrider. Bördsadeln som tillkom genom adelsprivilegierna 1569 är ett inslag i denna kamp. Trots religiösa och politiska motsättningar i riket (bl.a. Klubbekriget i Finland) kunde den långvariga striden om östgränsens sträckning nå ett slut i och med att freden i Teusina (Täysinäfreden) ingicks med ryssarna 1595. Med freden kom Nordkarelen och Lappmarken definitivt att tillhöra kungadömet Sverige-Finland.


Teusinafredens gränser

 

Aktiveringsuppgifter:
  • Vad avses med hertig Johans ungdomsdrömmar?
  • Vilken är symboliken i vårt lejonvapen?
  • Hur förklarar vi att Klubbekriget i likhet med många andra ”befrielserörelser” kan härledas till Österbotten?TakaisinSeuraava

HISTORIA
Historia 5
Historia på distans
Allmänt, kurs 5
Studieplan
Kursinnehåll
 
1. Finlands förhistoria
2. Finlands anslutning till den västerländska kulturgemenskapen
3. Den nya tidens vindar
4. Stormaktstiden
5. Frihetens och nyttans tid
6. Finland - den ryska örnens byte
Uppgifter
Litteratur och länkar
Kursutvärdering
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI