Imperfekti

Myönteinen imperfekti

Muista, että myönteisessä imperfektissä vartalon ja päätteen välissä on aina i tai si !

1. verbityyppi: puhua

      puhua         antaa        etsiä

   preesens  imperfekti preesens  imperfekti preesens imperfekti

minä puhun   puhuin   annan   annoin   etsin   etsin
sinä puhut   puhuit   annat   annoit   etsit   etsit
hän  puhuu   puhui   antaa   antoi    etsi    etsi
me  puhumme  puhuimme  annamme  annoimme  etsimme  etsimme
te  puhutte  puhuitte  annatte  annoitte  etsitte  etsitte
he  puhuvat  puhuivat  antavat  antoivat  etsivät  etsivät

Vartalossa: ei muutosta      a -> o       ei muutosta
      tai uu -> u                ii -> katoaa

1. verbityyppi: ymmärtää


     ymmärtää         lentää        tietää

   preesens  imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti

minä ymmärrän  ymmärsin  lennän  lensin   tiedän  tiesin
sinä ymmärrät  ymmärsit  lennät  lensit   tiedät  tiesit
hän  ymmärtää  ymmärsi   lentää  lensi   tietää  tiesi
me  ymmärrämme ymmärsimme lennämme lensimme  tiedämme tiesimme
te  ymmärrätte ymmärsitte lennätte lensitte  tiedätte tiesitte
he  ymmärtävät ymmärsivät lentävät lensivät  tietävät tiesivät

Vartalossa: ä -> katoaa     ä -> katoaa     ä -> katoaa
      ää -> katoaa     ää -> katoaa     ää -> katoaa
      rr -> rs       nn -> ns       d -> s
      rt - > rs       nt -> ns       t -> s

2. verbityyppi: saada


       saada        voida        juoda

   preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti

minä saan   sain    voin   voin    juon   join
sinä saat   sait    voit   voit    juot   joit
hän  saa    sai     voi    voi     juo    joi
me  saamme  saimme   voimme  voimme   juomme  joimme
te  saatte  saitte   voitte  voitte   juotte  joitte
he  saavat  saivat   voivat  voivat   juovat  joivat

Vartalossa: aa -> a      ei muutosta      uo - > o
      ee -> e                (syödä - söin)yö -> ö
                         (viedä - vein) ie -> e
3. verbityyppi: tulla
       tulla         mennä         nousta

    preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti

minä  tulen   tulin    menen   menin   nousen   nousin
sinä  tulet   tulit    menet   menit   nouset   nousit
hän  tulee   tuli    menee   meni    nousee   nousi
me   tulemme  tulimme   menemme  menimme  nousemme  nousimme
te   tulette  tulitte   menette  menitte  nousette  nousitte
he   tulevat  tulivat   menevät  menivät  nousevat  nousivat

Vartalossa: e -> katoaa     e -> katoaa      e -> katoaa
      ee -> katoaa     ee -> katoaa     ee -> katoaa 


4. verbityyppi: haluta


       haluta        osata          pakata

    preesens imperfekti preesens imperefekti preesens imperfekti

minä  haluan  halusin   osaan   osasin    pakkaan  pakkasin
sinä  haluat  halusit   osaat   osasit    pakkaat  pakkasit
hän  haluaa  halusi   osaa   osasi    pakkaa  pakkasi
me   haluamme halusimme  osaamme  osasimme   pakkaamme pakkasimme
te   haluatte halusitte  osaatte  osasitte   pakkaatte pakkasitte
he   haluavat halusivat  osaavat  osasivat   pakkaavat pakkasivat

Vartalossa: ua -> u        aa -> a        aa -> a
       uaa -> u

5. verbityyppi: tarvita


        tarvita        häiritä        lukita

    preesens  imperfekti  preesens  imperfekti preesens imperfekti

minä  tarvitsen  tarvitsin  häiritsen  häiritsin  lukitsen  lukitsin 
sinä  tarvitset  tarvitsit  häiritset  häiritsit  lukitset  lukitsit
hän  tarvitsee  tarvitsi   häiritsee  häiritsi  lukitsee  lukitsi
me   tarvitsemme tarvitsimme häiritsemme häiritsimme lukitsemme lukitsimme 
te   tarvitsette tarvitsitte häiritsette häiritsitte lukitsette lukitsitte
he   tarvitsevat tarvitsivat häiritsevät häiritsivät lukitsevat lukitsivat


Vartalossa:           e/ee -> katoaa


Kielteinen imperfekti

Kielteisen imperfektin pääte on yksikössä -nut ( -nyt ) ja monikossa -neet . Pääte tulee infinitiivivartaloon.

1. verbityyppi: puhua


       puhua         antaa          etsiä

minä  en  puhunut     en  antanut      en  etsinyt
sinä  et    "       et   "        et   "
hän   ei    "       ei   "        ei   "
me   emme puhuneet     emme antaneet      emme etsineet
te   ette   "       ette  "        ette  "
he   eivät  "       eivät  "        eivät  "


2. verbityyppi: saada       saada         voida          juoda

minä  en  saanut      en  voinut       en  juonut
sinä  et   "        et   "        et   "
hän   ei   "        ei   "        ei   "
me   emme saaneet      emme voineet      emme juoneet
te   ette  "        ette  "        ette  "
he   eivät  "        eivät  "        eivät  "


3. verbityyppi: tulla


       tulla          mennä          nousta

minä  en  tullut      en  mennyt       en  noussut
sinä  et   "        et   "        et   "
hän   ei   "        ei   "        ei   "
me   emme tulleet      emme menneet      emme nousseet
te   ette  "        ette  "        ette  "
he   eivät  "        eivät  "        eivät  "

Päätteessä:  n -> l      ei muutosta          n -> s


4. verbityyppi: haluta       haluta          osata          pakata

minä  en  halunnut      en  osannut      en  pakannut 
sinä  et   "        et    "        et   "
hän   ei   "        ei    "        ei   "
me   emme halunneet     emme osanneet      emme pakanneet
te   ette  "        ette   "        ette  "
he   eivät  "        eivät  "        eivät  "


Pääte:              -nnut / -nneet

5. verbityyppi: tarvita       tarvita         häiritä         lukita

minä  en  tarvinnut      en  häirinnyt      en  lukinnut
sinä  et   "        et   "        et    "
hän   ei   "        ei   "        ei    "
me   emme tarvinneet     emme häirinneet     emme lukinneet
te   ette  "        ette  "        ette   "
he   eivät  "        eivät  "        eivät  "


Pääte:               -nnut / -nneet