Portfolion tekeminen

 

 

VIDEOT
 

Timo Salminen, Jyväskylän lukio, 1995 kertoo portfolionsa tekemisestä ja oppimisprosesistaan

Windows-media-versio

Miten ohjata portfolion tekemistä? Tutkija Pirjo Pollari, Jyväskylän yliopisto, 1996

Windows-media-versio

 
 

 

Portfolio on toimiva työväline kaikilla kouluasteilla ja koulumuodoissa. Sen tekemistä on kuitenkin osattava ohjata. Seuraavat kymmenen ohjetta sopivat kuitenkin kaikille portfolioita ohjaaville opettajille:

1. Tutustu portfoliomenetelmään laatimalla oma opettajan portfoliosi, jostain rajatusta alueesta. Valitessasi muotoa harkitse verkkoportfoliotakin.

2. Kun aloitat portfoliotyöskentelyn ryhmäsi kanssa, etene pienin askelin harjoittelemalla ensin ongelmanratkaisutaitoja ja erilaisia muistiin merkitsemisen tekniikoita.

3. Opasta oppilaita laatimaan sisällysluettelo portfoliolleen, jotta kokonaisuus hahmottuisi, mutta huomaa, että rakenne voi muuttua työprosessin aikana. Sisällysluettelon voi laatia esimerkiksi teemallisesti tai ajallisesti.

4. Varaa säännöllinen ja riittävä aika portfoliotyöskentelylle.

5. Järjestä jatkuvasti tilanteita, joissa oppilaat parittain tai pienissä ryhmissä esittelevät toisilleen portfolioitaan. Näin he voivat harjoitella ajatuksiensa ja tunteittensa ilmaisemista turvallisessa ympäristössä.

6. Pyydä oppilaita esittelemään portfolioitaan aika ajoin huoltajilleen. Opasta huoltajia keskustelemaan portfolioista myönteisessä ilmapiirissä. Huoltajien palaute auttaa myös opettajaa portfoliotyöskentelyn ohjaamisessa.

7. Pohtikaa yhdessä, mitä itsearviointi tarkoittaa ja laatikaa kriteerit, joilla omaa työtä arvioidaan. Usein oppilaat havaitsevat virheensä, mutta eivät vahvuuksiaan. Virheisiin takertuminen vaikeuttaa etenemistä.

8. Portfoliolla on voimakas vaikutus ryhmän ja oppilaan identiteetin voimistumiseen, koska se tekee pienetkin onnistumiset näkyviksi ja näin arvokkaiksi oppimiskokemuksiksi. Hyödynnä tätä.

9. Käytä kuvan voimaa sanan rinnalla. Vaadi kirjallisen ilmaisun lisäksi myös muita dokumentointitapoja.

10. Etsi itsellesi ja oppilaillesi sopivia portfoliokäytänteitä. Yhtä oikeaa tapaa tehdä portfoliota ei ole.

 

 

AINEISTO
 

Virikkeeksi portfoliotyöskentelyyn -
hattujuttu-kalvosarja

hattujuttu.doc

Malli portfoliotyöskentelyyn -kalvo

malli_portfoliotyoskentelyyn.doc

Kysymyksiä opiskelijalle -kalvosarja

kalvosarja_opiskelijalle.doc